Privacy- en cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Cooper Consumer Health, gevestigd te Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Nederland, (hierna te noemen: “de Vennootschap”) zet zich in voor de bescherming van uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde behandeld in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen: “het Beleid”) geeft informatie over de wijze waarop de Vennootschap omgaat met uw persoonsgegevens, die u via deze website (hierna te noemen: “de Website”) verstrekt.

1. ALGEMEEN
Dit Beleid is van toepassing op het gebruik van deze Website. Dit Beleid kan op ieder moment worden gewijzigd. U kunt bovenaan dit Beleid steeds de datum waarop de laatste wijziging werd doorgebracht raadplegen. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van dit Beleid. Indien u vragen heeft over enige wijzigingen, kan u steeds privacyNL@cooperconsumerhealth.com contacteren.

2. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
De Vennootschap, de verwerkingsverantwoordelijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn iedere informatie die betrekking hebben op uw persoon. De Vennootschap kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
• het aan u toegewezen IP-adres tijdens uw verbinding;
• de datum en tijd waarop u de Website bezoekt;
• de geraadpleegde pagina’s;
• van welke browser gebruik wordt gemaakt;
• welk platform en/of besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd;
• de in het kader van Google Analytics verkregen informatie;
• de in het kader van de cookies verkregen informatie (zie “Gebruik van cookies” hieronder);
• de gebruikte zoekmachine en zoektermen voor het vinden van de Website; en
• persoonsgegevens die u via de Website verstrekt. De persoonsgegevens die u aan de Vennootschap verstuurt kunnen het volgende omvatten: uw geboortedatum, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en in welke producten u geïnteresseerd bent of over welk product u een vraag of klacht heeft.

3. DOELEINDEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De Vennootschap en de entiteiten waarmee de Vennootschap uw persoonsgegevens deelt (zie “Verstrekken van uw persoonsgegevens” hieronder), mogen deze persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:
(a) het aan u verstrekken van de specifieke informatie waar u via de Website om heeft verzocht zoals informatie over een product, het in behandeling nemen van uw klacht of anderszins;

(b) het doen van aanbiedingen voor producten van de Vennootschap, en voor producten van de derde partijen (zie “Verstrekken van uw persoonsgegevens” hieronder) waarmee de Vennootschap samenwerkt;

(c) het meten van het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de Website, onder andere om verbeteringen aan te brengen aan de Website; en

(d) het voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en onze verplichtingen inzake risicobeheer, met inbegrip van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en juridische procedures. Daarnaast kan de Vennootschap geanonimiseerde gegevens onder andere gebruiken om de Website te verbeteren. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die het definitief onmogelijk maken om nog gelinkt te worden met de persoon waarop de gegevens betrekking hebben.

4. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De Vennootschap gebruikt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
• voor de doeleinden (a) tot met (c) in “Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens” hierboven: de Vennootschap steunt zich op de rechtsgrond van haar gerechtvaardigde belangen om met u te communiceren, haar producten en diensten aan te prijzen en haar aanbod te verbeteren. De Vennootschap heeft hierbij een afweging gemaakt tussen uw belangen, rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap, en is van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens, gezien de geboden mate van transparantie en de rechten die u ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft, geen wezenlijke negatieve invloed heeft op uw belangen, rechten en vrijheden. Voor verdere informatie over deze afweging kan u ons steeds contacteren op privacyNL@cooperconsumerhealth.com;

• voor doeleinde (d) in “Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens” hierboven: waar de verwerking voortvloeit uit een wettelijke plicht, steunt de Vennootschap zich op de rechtsgrond van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar de verwerking niet uit een wettelijke plicht voortvloeit, steunt de Vennootschap zich op haar gerechtvaardigde belangen, zoals hierboven uitgelegd;

• voor sommige persoonsgegevens, waaronder gegevens verzameld door middel van cookies (zie “Gebruik van cookies” hieronder), gebruikt de Vennootschap uw expliciete en geïnformeerde toestemming. Dergelijke toestemming kunt u op elk moment intrekken.

5. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De Vennootschap kan uw persoonsgegevens verstrekken aan individuen binnen de Vennootschap, voor zover zij daar in overeenstemming met de doelstelling van de verwerking een belang bij hebben. De Vennootschap kan uw persoonsgegevens ook aan groepsmaatschappijen van de Vennootschap verstrekken.

Daarnaast kan de Vennootschap uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekken:
• als de Vennootschap een zakelijk samenwerkingsverband is aangegaan met detailhandelaars, gezondheidsforums of promotionele partners. Deze entiteiten kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om een inschatting te maken van uw interesses en kunnen u voorzien van promotiemateriaal, advertenties en andere materialen;

• als de Vennootschap op basis van wet- en regelgeving verplicht is te voldoen aan een verzoek om het verstrekken of delen van uw persoonsgegevens. Deze derden betreffen onder andere regelgevende autoriteiten, hoven en rechtbanken, overheidsinstanties en wettelijk handhavingsinstanties. Indien u verdere informatie wenst over de specifieke ontvangers van uw persoonsgegevens, kan u deze steeds opvragen via privacyNL@cooperconsumerhealth.com.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Om sommige diensten te kunnen verschaffen, kan de Vennootschap de door u verstrekte persoonsgegevens delen met derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden. Indien uw persoonsgegevens worden doorgezonden aan derden die buiten de EER zijn gevestigd, dan zal de Vennootschap zich ertoe inzetten gepaste maatregelen te nemen om zeker te stellen dat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd blijven wanneer deze buiten de EER worden doorgegeven, in overeenstemming met geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
Tenzij anders aan u gemeld, vinden eventuele doorgiften van uw persoonsgegevens naar derden buiten de EER plaats op basis van een adequaatheidsbesluit dat door de Europese Commissie is goedgekeurd of op basis van standaardcontractbepalingen van de Europese Unie (een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd via de hierna vermelde contactgegevens)..

7. PROPORTIONALITEIT EN BEWARING VAN GEGEVENS
De Vennootschap zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken indien dit relevant is voor, en in verhouding staat tot, de doeleinden waarvoor deze worden verzameld. De Vennootschap stelt op basis van de volgende bewaarcriteria vast hoelang uw persoonsgegevens worden
bewaard:
• de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld (zoals hiervoor is vermeld);

• de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is ingevolge een overeenkomst of toepasselijke wetgeving;

8. UW RECHTEN ALS BETROKKENE
U heeft het recht (behoudens de voorwaarden en uitzonderingen in toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) om:
• inlichtingen bij de Vennootschap in te winnen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en naar aanleiding daarvan een afschrift van uw persoonsgegevens te ontvangen;

• te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd en/of verwijderd;

• te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, of tegen die verwerking bezwaar te maken;

• te verzoeken om ontvangst in een machineleesbare vorm van de door u aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens, of te verzoeken dat die persoonsgegevens in een machineleesbare vorm aan een andere organisatie worden doorgezonden. Hiertoe kunt u contact met de Vennootschap opnemen, door een e-mail te sturen naar privacyNL@cooperconsumerhealth.com. De Vennootschap neemt uw verzoek in behandeling, beoordeelt dit verzoek en onderhoudt contact met u; en

• een klacht bij uw lokale toezichthoudende autoriteit in te dienen indien uw recht op gegevensbescherming wordt geschonden, of indien u schade heeft ondervonden als gevolg van een ongeoorloofde verwerking van uw persoonsgegevens. De nodige informatie per land vindt u via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Indien u de optie wordt geboden uw persoonsgegevens met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen dit niet te doen. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zal de Vennootschap overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen die keuze respecteren. Als gevolg hiervan kan de Vennootschap mogelijk niet de handelingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden zoals genoemd in “Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens” hierboven. De Vennootschap zet zich ervoor in alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde vernietiging, onbedoeld verlies en tegen wijzigingen, toegang en iedere andere vorm van ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

9. GEBRUIK VAN COOKIES
9.1 Algemeen
Om de navigatie op de Website mogelijk te maken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Vennootschap gebruikmaken van cookies en andere diensten om het verkeer op de Website te analyseren. Een cookie is een klein informatiebestandje dat door een website op uw computer wordt opgeslagen. Dit cookie kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde website worden opgevraagd. Het cookie kan alleen gelezen worden door de website die het heeft gemaakt en niet door andere websites. De meeste cookies zijn alleen geldig voor de duur van een sessie of bezoek. Ze bevatten geen informatie waardoor er telefonisch, per e-mail of per post contact met u kan worden opgenomen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt echter op uw browser instellen dat u een melding ontvangt als een cookie wordt geplaatst of ter voorkoming van het plaatsen daarvan.

9.2 Soorten cookies
De Vennootschap kan een of meer van de volgende soorten cookies plaatsen:
• strikt noodzakelijke cookies, namelijk cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website, bijvoorbeeld door u toe te staan op een veilige manier in te loggen en verbonden te blijven met uw account;

• analytische of performancecookies, namelijk cookies die volgen hoe de Website wordt gebruikt om gebruiksstatistieken te kunnen genereren zonder de identiteit van individuele gebruikers van de Website vast te stellen (bijvoorbeeld hoeveel gebruikers de Website heeft, waar zij zich bevinden en wanneer zij de Website raadplegen);

• functionele cookies, namelijk cookies die nodig zijn voor het goed en efficiënt functioneren van de Website maar die niet strikt noodzakelijk zijn, waaronder cookies waarmee de Website uw voorkeuren kan opslaan (bijvoorbeeld uw taal- en regiovoorkeur);

• targeting cookies, namelijk cookies die het gedrag van gebruikers van de Website volgen (bijvoorbeeld de pagina’s die u bekijkt) om deze gebruikers gerichte advertenties te tonen, aanbiedingen te doen of op de hoogte te brengen van acties op andere Websites.

9.3 Uw rechten
Wanneer u de Website voor het eerst raadpleegt, wordt u via een cookiebanner gevraagd om uw voorkeur in verband met het gebruik van cookies aan te geven. Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies kan u niet weigeren, nu de Website zonder dergelijke cookies niet kan functioneren. Met betrekking tot de andere, niet essentiële cookies, beschikt u over een vrij keuzerecht. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om huidige cookie policy te raadplegen zodat u op geïnformeerde manier kan beslissen wat u al dan niet toelaat. U heeft te allen tijde het recht om uw voorkeuren aan te passen, nieuwe cookies toe te staan of sommige cookies te blokkeren. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming met betrekking tot het gebruik van cookies in te trekken. Houd er wel rekening mee dat een aantal functionaliteiten op de Website mogelijk niet meer beschikbaar zijn als u de cookies uitschakelt. Dit doet u door cookies aan of uit te schakelen in de cookiebanner. U kan dit ook doen door de instellingen op uw internetbrowser die cookies (gedeeltelijk) toestaan te wijzigen naar “verander mijn voorkeuren” of “weiger alle cookies”. Meer instructies hieromtrent kan u meestal vinden in het “hulp” menu van uw internetbrowser. Indien de Website gebruik maakt van cookies van derden, zal u de Website van een dergelijke derde partij moeten raadplegen en de instructies moeten volgen in hun cookiepolicy.

10. SCHEIDBAARHEID
Indien een deel van dit Beleid ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van dit Beleid en blijft dit overige deel onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van dit Beleid verwijderd.

11. CONTACT
Voor verzoeken of vragen aan de Vennootschap met betrekking tot de Website en/of dit Beleid kunt u een email sturen naar privacyNL@cooperconsumerhealth.com.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Op de Website, de content daarvan en het Beleid is Nederlands recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechters van de Rechtbank Amsterdam, Nederland.